Scientific

Director

Dr. Ratan Tiwari

Crop Improvement

Dr. O.P.Ahalawat
Dr. B.S.Tyagi
Dr. Arun Gupta
Dr. Sindhu Sareen
Dr. Raj Kumar
Dr. Rajinder Singh
Dr. Pradeep Sharma
Dr. Amit Kumar Sharma
Dr. Hanif Khan
Dr. Sonia Sheoran
Dr. Satish Kumar
Dr. Charan Singh
Dr. C.N.Mishra
Dr. Mamrutha HM
Dr. Vikas Gupta
Dr. Rinki
Dr. Umesh R Kamble
Dr. Rakesh Kumar Bairwa

Crop Protection

Dr. Poonam Jasrotia
Dr. Prem Lal Kashyap
Dr. Ravindra Kumar

Resource Management

Dr. S.C.Tripathi
Dr. R.S.Chhokar
Dr. Anil Khippal
Dr. Neeraj Kumar

Quality & Basic Science

Dr. Sewa Ram
Dr. Sunil Kumar
Dr. O.P.Gupta
Dr. Anuj Kumar
Dr. Vanita Pandey

Social Sciences

Dr. Satyavir Singh
Dr. Anuj Kumar
Dr. Ajay Verma
Dr. Suman Lata

Barley Improvement

Dr. Om Vir Singh
Dr. Chunni Lal
Dr. Lokendra Kumar
Dr. Jogendra Singh
Dr. Rekha Malik

Regional Station, Flowerdale, Shimla

Dr. Om Prakash Gangwar
Dr. Pramod Prasad
Dr. Charu Lata Sharma
Dr. Jayanth Kallugudi

Seed Farm, Hisar

Dr. S.C.Gill
Dr. Santosh Kumar Bishnoi
Scroll to Top